• linkedin
 • instagram
Home - Privacy policy Tentech

Privacy policy Tentech

Tentech BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tentech BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tentech BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens hieronder:

Contactgegevens:
Tentech BV
Rotsoord 9A
3523 CL Utrecht

Postbus 85190
3508 AD Utrecht

T +31 30 252 18 69
E office@tentech.nl

Tentech BV en het bedrijf dat hieronder valt, namelijk: Tentech International BV (gevestigd aan Rotsoord 9A, 3523 CL Utrecht) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tentech BV verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u contact opneemt met ons:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via office@tentech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Tentech BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om bij u langs te komen voor afspraken en/ of goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Voor stakeholder-/ lobbycontacten en/ of geïnteresseerde.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Tentech BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tentech BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tentech BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees.
 • Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Tentech BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  • Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tentech BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Tentech BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Persoonsgegevens worden door Tentech BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie met de betreffende personen (klanten/ opdrachtgevers/ dienstverleners) ten behoeve van de projecten die wij samen met hen realiseren.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Offerte, opdracht en/ of overeenkomst, contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tentech BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres (zakelijk);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Tentech BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Vanaf het eerste contactmoment met u, nemen wij u op in onze database. U kunt een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar office@tentech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking van persoonsgegevens om bij u langs te kunnen komen voor o.a. afspraken en om o.a. goederen/ diensten bij u af te kunnen leveren.
Persoonsgegevens worden door Tentech BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ten behoeve van de projecten die wij samen met u verwezenlijken kan het wenselijk zijn om af te spreken voor vergaderingen/ overleggen e.d.. Hiervoor hebben wij uw adresgegevens nodig, indien wij uw kant op komen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Opdracht en/ of overeenkomst, contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tentech BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres (zakelijk);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Tentech BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Vanaf het eerste contactmoment met u, nemen wij u op in onze database. U kunt een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar office@tentech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking van stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
Persoonsgegevens worden door Tentech BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ten behoeve van persoonlijke contacten en nieuwsvoorziening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge/ schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/ of via LinkedIn of andere sociale platformen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tentech BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres (zakelijk);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Tentech BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men contact heeft (tot aangegeven wordt vergeten te worden) en daarna maximaal 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tentech BV gebruikt enkel functionele cookies, waar conform de AVG-wetgeving, geen toestemming voor gevraagd hoeft te worden. Daarnaast cookies van Google Analytics voor het meten van gebruikersstatistieken en cookies van Qtrans, een plug-in die de taalvoorkeur van de bezoeker registreert. Kiest men voor Engels als taal dan wordt tijdens een volgend bezoek de website in het Engels getoond.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tentech BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@tentech.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tentech BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tentech BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via office@tentech.nl.

We hebben hiervoor onderstaande maatregelen getroffen:

 • Alle personen die namens Tentech BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en software;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De opgeslagen persoonsgegevens zijn beveiligd met een back-up;
 • Alleen geautoriseerde personen krijgen toegang tot de persoonsgegevens;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Het afsluiten van ruimtes waar deze gegevens verwerkt worden;
 • Gasten gebruiken een apart WIFI netwerk;
 • We hanteren een clean desk policy;
 • We hanteren een sleutel- en deurbeleid;
 • We zorgen ervoor dat de computer en virussoftware up-to-date zijn en blijven;
 • We versnipperen documenten met persoonsgegevens als deze niet meer bewaard hoeven te worden;
 • We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven;
 • We geven nooit persoonsgegevens aan derden zonder verwerkersovereenkomst;
 • We letten op wat we delen via sociale media.